Sekretesspolicy

Ytterligare information om dataskydd.
1. ANSVARIG
Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Ansvarig: Goldcar Spain, S.L.U.
Adress: Edif. Goldcar Ctra. N-332 Km.115, 03550 Sant Joan d’Alacant
E-post: dpo@goldcar.com
2. SLUTMÅL
Vilket är slutmålet med behandlingen av dina personuppgifter?
I enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen 2016/679 Allmänna dataskydd, liksom i tillämplig nationell lag, informerar vi dig om att Goldcar, S.L.U., behandlar de personuppgifter du ger oss för följande ändamål:

  1. (i) Hantera avtalsförhållandet vid uthyrning av fordon
  2. (ii) Hantera och fakturera hyra av fordon;
  3. (iii) Hantera eventuella incidenter inklusive olyckor under fordonets hyresperiod;
  4. (iv) Hantera administrativa förfaranden och kommunikationer som kan uppstå av kontraktsförhållandet;
  5. (v) Håll dig omedelbart informerad, via e-post eller via något annat likvärdigt medel, om alla de erbjudanden, produkter, tjänster och kampanjer, våra egna eller tredje part, som kan vara av ditt intresse via e-post;
  6. (vi) Utveckla kampanjaktiviteter för företag som samarbetar med Goldcars verksamhet inom transport- och turismsektorerna.
  7. (vii) Om du vill tillhöra Club Goldcar, hantera registreringsprocessen för det här lojalitetsprogrammet.
  8. (viii) Utveckla en kommersiell profil baserad på utvecklingen av den kommersiella aktiviteten i förhållande till de bokningar som gjorts. För detta ändamål informerar vi dig om att automatiska beslut inte kommer att tas baserat på den nämnda profilen.
3. TIDSPERIOD UNDER VILKEN UPPGIFTERNA LAGRAS
Under hur lång tid lagar vi dina uppgifter?
Vi informerar dig om att dina uppgifter kommer att behållas så länge som de är nödvändiga för tillhandahållande av tjänster eller avtalsförhållande, och under alla omständigheter så länge man inte begär att de raderas, samt den tid som är nödvändig för att uppfylla de lagliga skyldigheter som motsvarar varje enskilt fall enligt varje uppgiftstyp.
4. LEGITIMERING
Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina personuppgifter?
Den legitima grunden för behandlingen av dina personuppgifter finns i:

Den rättsliga grunden som utgör behandlingen av dina personuppgifter för behandlingarna (i), (ii), (iii) och (iv) som anges i avsnitt 2 ovan, vilka grundar sig på genomförandet av ett avtal med Goldcar avseende tjänsterna som du har begärt

Likaså är den legitima grunden för behandlingen av dina personuppgifter för de behandlingar som anges i avsnitt (v), (vi), (vii) och(viii) baserad på det uttryckliga samtycke som beviljats för varje syfte vid insamlingstidpunkten av din personliga information som du ger oss genom fordonsbokningar.
5. MOTTAGARE
Till vilka mottagare kommer din personliga information att skickas?
Dina personuppgifter kommer att överföras till tredje part för att behandla betalningen av de bokningar som görs (dvs. bank och/eller finansiella enheter som äger betalningsmedel, betalningsvägar).

Dessutom kan Goldcar överföra sina uppgifter till försäkringsbolag för hantering och behandling av fordringar som inträffade under hyresperioden.

Vi informerar dig om att dina uppgifter som nämns här kan överföras till Goldcar-koncernens företag, detaljerad på hemsidan http://www.goldcar.com för interna administrativa ändamål.

Dessutom kan dina uppgifter också överföras till offentliga organ och myndigheter (administrativa eller rättsliga) i de fall där en rättsregel föreskriver detta.

Internationella dataöverföringar:

Dessutom informerar vi dig om att dina uppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beroende på platsen för fordonets uthyrning (i synnerhet Turkiet) i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Med tanke på det ovanstående och i enlighet med artikel 49.1.b i Allmänna databeskyddsförordningen i EU 679/2016 om skydd av personuppgifter är sådan internationell överföring nödvändig för genomförandet av det avtal som tecknats mellan Goldcar och dig, som mottagaren, om destinationslandet för dina personuppgifter är Turkiet, är företaget Goldcar Oto Kiralama Ticaret, AS.

För Key’n Go-tjänster kan vissa mottagare finnas i länder som har erkänts av EU-kommissionen som har en tillräcklig dataskydd eller i länder utan sådant erkännande. I vilket fall som helst har Goldcar fastställt lämpliga garantier för att skydda dina personuppgifter i enlighet med Förordning (EU) 2016/679.

6. RÄTTIGHETER
Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina personuppgifter och hur kan du utöva dem?
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter såväl som att begära korrigering av felaktiga uppgifter eller, vid behov, begära att det raderas, bland annat om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilket de samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i så fall kommer vi endast att behålla dem för utövande eller försvar av fordringar.

Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till din speciella situation kan du göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Goldcar kommer sluta behandla data, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövandet eller försvaret av eventuella påståenden.

På samma sätt kan du utöva rätten till överföringen av uppgifterna samt att dra tillbaka det samtycke som lämnats, när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan det upphävs.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka en skriftlig kommunikation adresserad till Dpto. de Atención al Cliente de Goldcar, adressen Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115), 03550, San Juan de Alicante.

Begäran om utövande av någon av dina rättigheter måste åtföljas av en kopia av ett officiellt dokument som identifierar dig (ID eller liknande dokument).

Slutligen informerar vi dig om att du kan kontakta den spanska dataskyddsmyndigheten och andra behöriga offentliga organ för alla krav som uppstår vid behandling av dina personuppgifter.
7. COOKIES POLICY
Vilka cookies använder vi?
För att känna till de cookies vi använder på denna webbplats/mobilapplikation, kom ihåg att du kan komma åt vår Cookies Policy via följande länk: https://www.goldcar.es/se/cookies/
8. URSPRUNG
Hur har vi fått dina uppgifter?
Vi påminner dig om att vi direkt kan få dina personuppgifter från sociala nätverk, om du registrerar dig eller loggar in med din Google-profil.

Kundservice

(+34) 918 341 400

Kundservice Italien

+ 390 645 209 634

Kundservice Frankrike

+33 185 654 704

Kundservice Portugal

+351 211 451 595

Vanligt förekommande frågor

Har du några frågor om hyrbil för en resa? Kolla in vår lista med vanliga frågor